Schoolvisie

Schoolvisie Basisschool Lucerna Hoboken

Basisschool Lucerna Hoboken (BSLH) is een vrije gesubsidieerde Nederlandstalige basisschool in Antwerpen.

Kwaliteitsonderwijs aan een zo divers mogelijk publiek bieden is onze ambitie. Onze school kiest er bewust voor om het ZILL-leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te volgen. ZILL staat voor “Zin in Leren, Zin in Leven” en het is met deze visie dat wij elke leerling willen begeleiden en ondersteunen in het groei- en leerproces om “zich te ontwikkelen tot vrije, competente en geëngageerde mensen die zin en betekenis vinden in leven en leren.” (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 2018)

Bovendien willen wij kinderen een breed palet aan mogelijkheden geven om hen als mondige, verdraagzame, respectvolle, creatieve, initiatiefrijke en verantwoordelijke wereldburgers de volwassenheid tegemoet te gaan. Prioritair hierbij is een nauwe samenwerking tussen de kinderen, hun ouders en het schoolteam.

Onderzoek heeft aangetoond dat naast de betrokkenheid van ouders, ook participatie en collaboratie cruciaal zijn voor optimale onderwijskansen (Epstein et al., 2002). Dit betekent dat het van groot belang is dat ouders op de hoogte blijven van het schoolgebeuren en dat zij ook kansen krijgen en benutten om een actieve rol op te nemen bij het dragen van het pedagogisch project. Door ouders te informeren, hun opvoedings- en onderwijsvragen te beantwoorden, regelmatig te communiceren over het leerproces van het kind, samen activiteiten te organiseren en tal van bijkomende actiepunten, trachten wij het partnerschap te optimaliseren. In de dagelijkse praktijk streven we dit op diverse wijzen te verwezenlijken:

  • De ouderraad van BSLH bestaat uit een aantal leden die regelmatig samenkomen om activiteiten, projecten en evenementen te organiseren.
  • In partnerschap met het Huis van het Nederlands worden er op onze school erkende Nederlandse taallessen voor ouders die graag willen groeien in hun taalvaardigheden en de kennis van de onderwijstaal van hun kinderen.
  • Ouders met concrete vragen of bezorgdheden kunnen de klasleerkrachten van hun kinderen contacteren voor een gesprek. Zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, pedagogische coaches en directieleden zijn eveneens bereikbaar.
  • Tijdens oudercontacten krijgen ouders meer te weten over de sterktes en werkpunten van hun kinderen. In samenspraak gaan leerkrachten en ouders op zoek naar mogelijkheden om de leerlingen de nodige begeleiding en ondersteuning te bieden.
  • Regelmatig worden er zowel formele als informele ontmoetingsmomenten voorzien voor en met ouders, onder andere via ontbijtontmoetingen, infosessies, open klasmomenten en spelletjesnamiddagen.
  • Vrijwillige ouders komen mee op uitstap om de leerlingen te begeleiden en leerkrachten te ondersteunen.

VOLWAARDIG BURGERSCHAP

Brussel is de tweede stad ter wereld met de grootste culturele diversiteit (International Organization of Migration, 2015). De verscheidenheid aan talen, levensovertuigingen, waarden en normen, … zorgen voor steeds meer uitdagingen en groeimogelijkheden. Voor ons is het belangrijk om de oriëntatie en blik van de kinderen op onze maatschappij en wereld te verruimen met het oog op het feit dat elke mens, ongeacht zijn achtergrond, recht heeft op een waardig leven en kansen voor een beter welbevinden. Door voortdurend kennis op te doen en de wereld vanuit verschillende standpunten te exploreren, leren onze kinderen hun eigen visie te ontwikkelen over hoe zij een actieve rol kunnen opnemen in de verdere opbouw van een harmonieuze samenleving.

VERBINDEND COMMUNICEREN

Communicatie is de basis van elke relatie en hierbij spelen talen een belangrijke rol. De onderwijstaal van Basisschool Lucerna is het Nederlands. We besteden aandacht aan alle taalvaardigheden en gaan op zoek naar manieren om onze leerlingen hierin te laten groeien. Het Nederlands is in de meeste gevallen hun tweede of derde taal en daarom vinden we het essentieel om zoveel mogelijk leerkansen te bieden en de verwerving van de Nederlandse taal te bevorderen. Hierbij zien we ouders als centrale partners. Voorbeelden van acties die ouders ondernemen, zijn: kinderen inschrijven voor buitenschoolse activiteiten om op verscheidene plaatsen in aanraking te komen met de Nederlandse taal, extra huiswerkbegeleiding te voorzien, taallessen volgen om als rolmodel voor kinderen op te treden, …

DE MENS ALS SOCIAAL WEZEN

Elke mens heeft de nood om tot een groep te behoren. De interactie tussen mensen zorgt ervoor dat dag op dag informatie, ideeën en meningen uitgewisseld worden. Binnen onze schoolwerking hechten wij daarom ook belang aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Deze vaardigheden gaan gepaard met waarden als respect, gelijkwaardigheid, vrije meningsuiting, leiderschap en participatie. Via spel en andere werkvormen leren kinderen op een coöperatieve wijze tot oplossingen te komen voor vraagstukken en komt hun sociale omgang tot ontplooiing.

Onze school heeft bovendien een brede schoolwerking die als doel heeft contacten te leggen met verenigingen van diverse sectoren en regelmatig activiteiten te organiseren voor alle leeftijden en op maat van hun leefwereld en interesses. Hiermee vergroten we de exploratiekansen en zorgen we ervoor dat elk kind, zowel op cognitief als socio-emotioneel vlak, zoveel mogelijk leerwinst boekt.

GROWTH MINDSET

Onze leerlingen worden gestimuleerd om met een open geest naar hun persoonlijke ontwikkeling te kijken. De visie die een persoon over zichzelf heeft, beïnvloedt zijn denkwijze, gevoelens en gedragingen (Dweck, 2017). Het is daarom ook belangrijk om leerlingen maximaal succeservaringen te laten opdoen en alert te blijven op hun eigen zelfbeeld. Er worden ook hoge verwachtingen gesteld voor uitdaging. Wanneer een kind zich bijvoorbeeld bij een opdracht vergist of oefeningen nog niet op de juiste manier kan maken, wordt er gekeken naar zijn inspanningen en denkstappen. De leerling wordt gestimuleerd om een nieuwe strategie te bedenken. Het doorzettingsvermogen wordt onder andere op dergelijke wijze onderhouden en kan er dan steeds doelgericht gewerkt worden. Zorgleerkrachten blijven ook in nauwe communicatie met zowel de leerling, leerkracht als ouder om het welbevinden van het kind verder op te volgen en waar nodig acties te ondernemen.

OOK LEERKRACHTEN LEREN ELKE DAG BIJ

Het leerkrachtenteam is ervan bewust dat het onderwijs constant evolueert en dat levenslang leren onvermijdelijk is. Via navormingen krijgen leerkrachten de kans om op de hoogte te blijven van onderwijsontwikkelingen en -thema’s die jaar op jaar prioritair gesteld worden. Op die manier wordt het reflecteren over het eigen handelen gestimuleerd en worden er acties gesteld om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen. Daarnaast organiseert de directie functioneringsgesprekken waarbij de dagelijkse werkpraktijk van personeelsleden besproken wordt om samen op zoek te gaan naar verbetermogelijkheden op klas-, team- en schoolniveau.

BREDE BASISZORG

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheidszin en participatie

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn belangrijke vaardigheden die in de loop van de kindertijd tot ontwikkeling kunnen komen. Op weg naar hun volwassenheid, leren onze leerlingen hun autonomie te vergroten. Ze worden gestimuleerd om strategieën te bedenken en de eigen verantwoordelijkheid binnen een situatie in te zien om initiatieven op korte en lange termijn te nemen. Bewust worden van het feit dat alle handelingen gevolgen hebben en dat elke actie uiteindelijk een invloed op het eigen leven en dat van anderen heeft, blijft een alledaagse uitdaging. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en participatie zijn dus waarden waar het leerkrachtenteam belang aan hecht. Respect hebben voor elkaar vormt hierbij het middelpunt. Een wederzijdse respectvolle omgang tussen alle actoren, namelijk de leerkrachten, de ouders en de leerlingen is noodzakelijk.

Welbevinden

Het welbevinden van elke leerling staat voor ons centraal. We streven ernaar om zowel naar het fysiek, mentaal, socio-emotioneel als het materiaal welbevinden belang te hechten. Daarom willen we al vanaf de start van het schooljaar een warm klasklimaat en een veilige schoolomgeving tot stand brengen.

De eerste weken beschouwen we als “gouden weken” en het is van groot belang dat elke leerkracht bewust omgaat met groepsdynamische processen om zelf een specifiek leiderschapsstijl aan te nemen dat rekening houdt met de noden, sterktes, werkpunten en mogelijkheden binnen de klasgroep. De klasscreening die leerkrachten periodiek uitvoeren, zorgt er eveneens voor dat de specifieke behoeften van leerlingen geïdentificeerd kunnen worden, om samen met het zorgteam en ouders acties te ondernemen om de gepaste zorgondersteuning te bieden. Binnen de kleuterwerking is de aanwezigheid van een kinderverzorgster ook essentieel.

De infrastructuur van ons schoolgebouw wordt ook regelmatig geanalyseerd om acties op vlak van preventie en veiligheid te formuleren en waar nodig aanpassingen en verbeteringen te maken en het veiligheidsgevoel te vergroten.

Talenten en meervoudige intelligentie

Elk kind beschikt over een eigen bagage aan talenten. Om deze te ontdekken, gaan onze kinderen samen met hun leerkrachten en ouders op zoek naar situaties waarin ze kunnen uitblinken. Vanuit diverse ervaringen leren kinderen zichzelf beter kennen en worden zij steeds meer bewust van manieren waarop ze hun meervoudige intelligentie kunnen inzetten om vraagstukken zowel in een thuis, school- als maatschappelijke context op te lossen. In de klascontext leren de leerlingen dat elke persoon andere capaciteiten heeft en de complementariteit ervan zorgt voor een constante uitbouw van een krachtige leer-, werk- en leefomgeving.

INCLUSIEF ONDERWIJS

BSLH is in nauwe samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden (ONW). Wanneer zowel de klas- als zorgleerkrachten bepaalde moeilijkheden opsporen in het leer- en ontwikkelingsproces van een kind, gaan zij in gesprek met de zorgcoördinator en directie om concrete casussen voor te leggen. Samen zoeken ze naar mogelijke oplossingen en aanpassingen die binnen de schoolcontext kunnen gebeuren om in te spelen op de noden van de leerling. Indien redelijke aanpassingen niet voldoende blijken te zijn, wordt er in samenspraak met ouders het inschakelen van het CLB overwogen. Het CLB kan gericht advies geven, doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten, extra ondersteuning aanraden, … Dankzij de individuele hulp die ondersteuners van het ONW op school komen bieden, wordt er met een inclusieve kijk aan specifieke leerbehoeften gewerkt.

KOM MEER TE WETEN OVER LUCERNA

We beantwoorden graag al je vragen

Bronlijst

  1. Dweck, C. (2017). Mindset-updated edition: Changing the way you think to fulfil your potential. Hachette UK.
  2. Epstein, J. L. (2013). Ready or not? Preparing future educators for school, family, and community partnerships. Teaching Education, 24(2), 115-118.
  3. International Organization of Migration. (2015). Migrants and cities: New partnerships to manage mobility. World Migration Report. Geneva: International Organization for Migration.
  4. Katholiek Onderwijs Vlaanderen (2018). Zin in Leven! Zin in Leren! Retrieved from https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/